Voor alle overeenkomsten gelden onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden.

Afwijkingen zijn slechts geldig indien ze door beide partijen, schriftelijk bevestigd, gedateerd en ondertekend zijn. In alle andere gevallen worden de voorwaarden aanvaard omwille van het feit dat men op één van de autocars opstapt .

1.       Onze facturen zijn contant betaalbaar te Oostende -Brackxstraat 16, tenzij anders overeengekomen. Dit liefst per overschrijving op rekening, door International Tours ontvangen voor afreis.

2.       Indien anders overeengekomen brengt iedere factuur, die niet betaald is op vervaldag, de verplichting mee een intrest te betalen van 1% per maand. Dit van rechtswege en zonder aanmaning, samen met 15% op de niet-vereffende rekening met een minimum van 200€ per factuur. Alle onkosten verbonden aan onbetaalde facturen, evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen.

3.       In geval van wanbetaling houden wij ons het recht voor om de verdere uitvoering van alle dossiers op te schorten en dit zonder voorafgaande verwittiging, zelfs indien getekend voor akkoord.

4.       De overeengekomen prijzen kunnen tot en met 21 kalenderdagen, die aan het vertrek voorafgaan, door ons worden herzien voor zover dit gevolg is in een wijziging in :

-de op de reis toegepaste wisselkoers ( groter dan 5% of 20€)

-de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten en baantaksen (groter dan 5% of 20€)

-de verschuldigde heffingen en belastingen

5.       Alle bijkomende extra kosten zoals parkings, tolwegen en gebruik van andere extra’s die niet werden aangevraagd bij de offerte zullen doorgerekend worden aan de klant of vereniging. Hetzelfde geldt voor elke verandering van het programma indien dit een meerkost verrechtvaardigt.

6.       Alle schade, die werd aangericht door de groep, zal worden doorgerekend aan kostprijs voor de herstelling aan de verantwoordelijke van de groep. De verantwoordelijke is hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling van de schade en kan dit dan zelf verhalen op de schadeverwekkers. Uiteraard zijn de passagiers gasten in onze autocars en kan er geen misbruik worden toegestaan .

7.       Alle klachten, bezwaren of protesten worden enkel aanvaard per aangetekend schrijven op de maatschappelijke zetel binnen de 8 dagen na geleverde prestaties. Na deze termijn worden alle geleverde diensten beschouwd als aanvaard. Het spreekt voor zich dat elke klacht eerst en vooral aan de chauffeur en zo nodig aan IT gemeld wordt om ons de mogelijkheid te geven om een oplossing aan te bieden.

8.       Alle bestellingen of wijzigingen, die zonder schriftelijke afspraak vooraf worden afgelast binnen de 3 dagen voor de voorziene afreis, zullen worden gefactureerd aan 50% aan de opgegeven vervoerprijs. Eens de autocar vertrokken is uit de garage is dit 100%.

9.       Bij bestelling van een autocarreis voor rekening van derden, zoals een vennootschap, groepering, vereniging, vzw, vriendengroep, club enz… is de fysieke persoon die de bestelling geplaatst heeft, hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk en wordt gehouden tot betaling.

10.   De correcte facturatiegegevens moeten bij elke bestelling worden doorgegeven. Niet vermelding of wijziging in deze gegevens kan kosten tot gevolg hebben.

11.   Iedere vereniging of rechtspersoon wordt geacht kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopsvoorwaarden voor de reis wordt uitgevoerd en te aanvaarden.

12.   IT en zijn werknemers zorgen zo goed mogelijk  voor het reisgoed van de klanten, maar kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, beschadiging of diefstal van het reisgoed door derden of andere onvoorziene factoren. Het is aangeraden een goede reisverzekering af te sluiten om dit te dekken. Kleine beschadigingen, als gevolg van in -en uitladen kunnen nooit ten laste worden gelegd van IT.

Alle bagage die in het ruim of in de passagiersruimte meereist, mag de veiligheid niet in het gedrang brengen en moet redelijk van omvang, vorm en gewicht zijn. IT behoudt zich het recht voor deze in voorkomend geval te weigeren. Alle kosten die dit teweeg brengt, zijn voor de betreffende eigenaar.

13.   We behouden ons het recht voor om bij een vertraging van minimum 15 minuten, die veroorzaakt wordt door één of meerdere reizigers niet langer te wachten.

Dit om de geldende reglementering rond rij -en rusttijden te kunnen naleven en de andere passagiers onnodig te laten wachten. Indien de verantwoordelijke beslist om toch te wachten, dan zal de factuur vermeerderd worden met de extra kosten die dit teweeg brengt (overuren, 2e chauffeur, enz…)

14.   Alle opdrachten worden uitgevoerd volgens de geldende Europese wetgeving.

 De passagiers volgen steeds de geldende wetten van het land waar men doorreist. Op de autocar is de chauffeur " de kapitein " en hij/zij doet alles om het welslagen van de reis te bevorderen en tegemoet te komen aan alle redelijke eisen van de passagiers .Geen enkele beslissing is 100% goed voor iedereen maar de beslissingen worden in samenspraak met de begeleider / groepsleider in functie van de groep genomen .Voor sommige beslissingen en zeker ingeval van nood moeten de beslissingen van de chauffeur gevolgd worden, dit is wettelijk voorzien . Onze chauffeurs krijgen lessen over de wetgevingen moeten de groep aansturen als er zich problemen voordoen .

De chauffeur heeft - in samenspraak met de verantwoordelijke van de firma - het recht om mensen de opstap te weigeren en ook om mensen te vragen uit te stappen ( al dan niet met politie indien hij/zij dit nodig acht ) indien de veiligheid in het gedrang komt ( ook eigen veiligheid, ingeval van ernstig vermoeden dat iemand ziek is of wegens serieuze intoxicatie mogelijks in de problemen kan komen ) en/of er feiten gepleegd worden die niet door de beugel kunnen . ( Abusief gedrag, zedenfeiten, aanstoot tot oproer of beschadiging , vechtpartijen, schade aan de car of het eigendom van medepassagiers, ... uit te breiden naar alle vormen van misbruik maar uiteraard in alle redelijkheid )

We voeren de veiligheid hoog in het vaandel en vragen daarom om de chauffeur niet onnodig te belasten tijdens de rit . .. Stress is voor niemand goed en dit moet ten allen tijde worden vermeden, teneinde een toffe verplaatsing te maken .

15.   Voor iedere betwisting aangaande de facturatie zijn uitsluitend rechtbanken van het arrondissement Oostende bevoegd.

16.   IT kan indien nodig de reis laten uitvoeren door een collega, die dit uitvoert met degelijke autocars en chauffeurs.

17.   Indien het vervoermiddel omwille van onvoorziene omstandigheden te laat op een afspraak komt (werkzaamheden, file, panne,…) dan kan enkel in geval van panne tussengekomen worden voor maximum de dagprijs van deze autocar. Uiteraard zal IT alles doen om dit spoedig op te lossen in de mate van het mogelijke.

18.   Alle offertes zijn steeds gemaakt voor een bepaalde autocar met een bepaald aantal zitplaatsen. Indien de reglementering ter zake veranderd is (bv. bij Covid) dan blijft de opgegeven prijs geldig want de prijs werd opgemaakt per autocar en niet per aantal personen.

19.   De algemene voorwaarden kunnen worden aangepast onder de rubriek “nieuws” ingeval een ordening van de Overheid. In alle gevallen geldt uiteraard de Belgische wet en dit zonder dat dit noodzakelijk moet worden vermeld .